Všeobecné obchodné podmienky Pytlaky.com
logo_pytlaky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti AB BANY s.r.o.

(Ďalej len VOP)

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť AB BANY s.r.o., IČO 43858350, so sídlom Levárska cesta 697, 908 71 Moravský Svätý Ján, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 21666/T, deň zápisu 01.01.2008 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „AB BANY“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.supermonterky.sk v sekcii „Kontakty“.


Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci má povinnosť uviesť v registrácii a objednávke platné a pravdivé fakturačné údaje, t.j. skutočné obchodné meno, adresu IČO a kontaktné údaje.
V prípade, zámerného neposkytnutia pravdivých údajov ide o porušenie obchodných podmienok a zámerné uvedenie do omylu, ktorým sa kupujúci dopúšťa trestného činu podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 5 zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Predávajúci je oprávnený neprijať objednávky, ktoré nie sú riadne a správne vyplnené.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a dokument "Spôsoby dopravy", a podmienkami objednávanej služby a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Po prijatí objednávky systémom predávajúceho bude kupujúcemu systémom predávajúceho automaticky odoslaný e-mail s informáciou o prijatí objednávky označený ako „Potvrdenie objednávky“. Pokiaľ kupujúci e-mail s potvrdením objednávky nedostane, objednávka nebola s najväčšou pravdepodobnosťou v systéme uložená a predávajúci objednávku neobdržal.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, dostane Kupujúci spolu so zásielkou alebo v elektronicej podobě na mail uvedený v objednávkovou formulári. Kupujúci s týmto súhlasí. 

II. .Kúpna zmluva

1. Uzavretie kúpnej zmluvy
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Pre výnimku z tohto postupu pozri bod VI. Objednávanie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie predávajúci zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Ak sú kupujúcim- spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

V prípade, že v e-maile „Potvrdenie objednávky“ nájde kupujúci akékoľvek nezrovnalosti je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho telefonicky na čísle 0911 452 893 alebo e-mailom tvoje@pytlaky.com

Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané aj všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom ohľadom preverenia resp. dohodnutia detailov objednávky.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne službu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/službu obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/službe v súlade so zmluvou.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu - podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do miesta určeného kupujúcim v objednávke, ak nie je dohodnuté inak. Tovar sa považuje za dodaný

 

 • okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom

 

 • ak sú tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný

 

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu

 

 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu znáša kupujúci.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení.

Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu 1000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny vopred formou zálohovej faktúry. Platba vopred je zároveň vyžadovaná vždy po objednaní tovaru u ktorého bude tovar akýmkoľvek spôsobom opatrený logom, alebo bude akýmkoľvek spôsobom zasiahnuté do pôvodného stavu predávaného tovaru - úprava rozmerov, výšivky, alebo farby produktu. Logom sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek grafické alebo iné znázornenie textu, obrázku alebo ich kombinácií v rôznych farebných variáciách a spôsoboch zhotovenia. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci zaháji výrobu a následne urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke. Pri objednaní tovaru vrátane služby/aplikácie nápisov a lôg bude spustený proces vykonania služby(aplikácia lôg a nápisov a pod.) až po písomnom odsúhlasení konečnej grafickej podoby objednaných služieb/ aplikácie lôg a nápisov a pod bude zahájená výroba a dodanie služieb a bude upresnený termín dodania podľa aktuálnych časových možností predávajúceho.
Kupujúci je povinný používať tovar pre účely pre ktorý je určený.

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim, marketingových akcií predávajúceho (a tých vykonávaných so zmluvnými Partnermi predávajúceho) a preverenie bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho na základe tohto preverenia tak môže byť zo strany predávajúceho vykonaná Kupujúcemu špeciálna ponuka. Žiadne z poskytnutých osobných údajov nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a podobne s výnimkou uvedenou nižšie a situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania), či špeciálnych marketingových akcií. Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovaniu ľudskej dôstojnosti a tak isto dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektových údajov. Všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, marketingových akcii predávajúceho, prevereniu bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky kupujúceho sú zhromažďované, spracovávané a archivované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení, jedná sa najmä o meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, a/alebo rodné číslo, telefónne číslo, e-mailovú adresu, podpis prípadne biometrický podpis. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas k zhromažďovaniu a spracovávaniu týchto osobných údajov pre účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a to i prostredníctvom tretích strán, tele marketing, sms) a za účelom preverenia jeho bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, a to až do doby písomného vyjadrenia Kupujúceho o nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu AB BANY s.r.o. ICˇ: 43858350, Levárska cesta 697, 908 71 Moravský Svätý Ján. Za písomné vyjadrenie súhlasu so zpracovaním údajov sa v tomto prípade považuje aj forma elektronického súhlasu v košíku webu www.pytlaky.com


Kupujúci berie na vedomie, že svoje údaje poskytnuté spoločnosti AB BANY s.r.o. pre marketingové účely poskytuje spoločnosti AB BANY s.r.o. dobrovoľne. Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti AB BANY s.r.o. pre marketingové účely je platný pre obdobie 7 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

Z odberu obchodných oznámení sa môže kupujúci ľahko odhlásiť tým, že si upraví nastavenie svojho používateľského profilu alebo prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v mailu.

Podmienky spracovávania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov s ktorých spracovaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas sú obsiahnuté tu.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo e-mail a podpis či biometrický podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade s právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Kupujúci má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Spoločnosť AB BANY s.r.o. môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, AB BANY s.r.o. pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli ukladané do ich koncových zariadení, napríklad tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

Spoločnosť AB BANY s.r.o. si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku Kupujúceho vytváranú z blokovanej IP adresy v prípade, že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže Kupujúci kontaktovať spoločnosť AB BANY s.r.o. prostredníctvom kontaktného formulára,

Spoločnosť AB BANY s.r.o. si vyhradzuje právo využívať anonymizované dáta o aktivite užívateľov webových aplikácií k zlepšovaniu svojich služieb.

 1. Prevádzková doba

Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:

Otváracia doba: AB BANY s.r.o. (Levárska cesta 907, 908 71 Moravský Svätý Ján) - Po - Pia: 8:00 - 18:00, So: 8:00 – 12:00
Objednávky musia byť vždy predané v písomnej forme. Pri vytvorení objednávky inou, ako písomnou formou nepreberá predávajúci za obsah objednávky zodpovednosť.
V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.
O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní na www.supermonterky.sk.

2. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.


Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Pôvodná cena znamená cenu tovaru/služby, za ktorú predmetný tovar/službu spoločnosť AB BANY s.r.o. ponúkala bez zohľadnenia celkových možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akcií na jej prevádzkovanom e-shope alebo cenu nezáväzne doporučenú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.

Cena tovaru napájaného batériami nezahŕňa cenu batérií (pokiaľ v katalógu nie je uvedené inak) a je nutné ich objednať zvlášť.

V cene nie je zahrnutá cena individuálnej výšivky. Tá bude individuálne stanovená podľa individuálnych skutočností a doplnená po prijatí grafických podkladov a písomnom odsúhlasení grafickej korektúry zákazníkom. Následne bude vystavená zálohová faktúra, v ktorej bude okrem objednaného tovaru zahrnutá aj cena grafických prác a objednanje služby/potlače. Po zaplatení zálohovej faktúry bude zahájený proces výroby.

Objednávanie


Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHK a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne v prevádzkach predávajúceho
 • prostredníctvom e-mailu
 • prostredníctvom e-shopu

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, Zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

VII. Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

 

Odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade aplikácie lôg a nápisov na tovar alebo pri úpravách objednaných zákazníkom zasahujúcim do pôvodného stavu tovaru.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy je k nahliadnutiu tu.

Písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar zasielajte na adresu:
AB BANY s.r.o., Predajňa U BANYHO. Švermova 907, 908 71 Moravský Svätý Ján

 

Tovar musí kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, neporušený a nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal, bez zjavných známok opotrebovania a poškodenia, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), obsahujúci všetky pôvodné, originálne štítky a visačky.

 

Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru alebo zásielky.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ, musí odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ zaslať na e-mailovú adresu AB BANY s.r.o., oznámiť osobne v predajni AB BANY s.r.o. , Švermova 907, 908 71 Moravský Svätý Ján.

V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v dobe odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

 

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru, pre ktorý bolo doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

a) o poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby - úprava odevu na  mieru podľa požiadavkov zákazníka.

b) o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) o predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) o predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený(spodné prádlo)

f) o predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) o vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,


Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra) – originál a list o odstúpení od zmluvy, ďalej číslo bankového účtu alebo informáciu, či bude kúpna cena vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pri ďalšom nákupe.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:

Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1000,- EUR vrátane DPH alebo bol tovar objednaný na mieru alebo mal vyhotovenie s logom, nápisom a iným druhom potlače. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť AB BANY s.r.o. si vyhradzuje právo takéhoto vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá spoločnosti AB BANY s.r.o. vykompenzuje náklady, ktoré sú nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či osobe. Pri sume vyššej ako 1000,- EUR bude predajná cena vrátená iba formou bankového prevodu do 5 pracovných dní po vystavení dobropisu.

 

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného kupujúcim prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode,

VIII. Platobné podmienky


Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. platba v hotovosti do 1.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,
 2. platba vopred bankovým prevodom
 3. platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou),
 4. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 5. platba vopred cez platbobnú bránu

 

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

AB BANY s.r.o. si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 1. Dodacie podmienky
 2. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 • osobný odber
 • zasielanie prepravnou službou

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdovej možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému AB BANY s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete tu.

 

Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže spoločnosť AB BANY s.r.o. alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby, osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže AB BANY s.r.o., alebo jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu tvoje@pytlaky.com, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

V prípade výhry v súťaži usporiadanej spoločnosťou AB BANY s.r.o., je tento výherca povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené AB BANY s.r.o. výsledky takejto súťaže. Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na stránkach www.pytlaky.com a na facebooku alebo instagrame. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

Akcie a zľavy

V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru a služieb na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie uvedenými na web stránke www.pytlaky.com. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. O odstúpení bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak (napríklad prostredníctvom poštovej poukážky).

Na tovar, ktorý má pridelenú zľavu priamo na stránke sa nedá pripočítať ďalšia zľava, či už vyplývajúca zo skutočnosti, že je zákazník registrovaný, bola mu stanovená individuálna zľava na produkt, alebo zľavy z iných internetových stránok ako Facebook, Google, Twitter, Linkedin, zľavové portály. Jednotlivé zľavy sa nemôžu kombinovať.

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Pre tovar označený v sekcii AKCIE A ZĽAVY nebude možné uplatniť dodatočnú zľavu vyplývajúcu z registrácie, ktorá Vám bola pridelená v rámci registrácie.

Na tovar v sekcii DOPREDAJ nebude taktiež poskytovaná žiadna ďalšia sleva vrátane zľavy určené pre registrovaných zákazníkov.

Dodacia lehota

Podľa stavu skladových zásob je dodacia lehota:

 1. tovar, ktorý je skladom bude dodaný do piatich pracovných dní
 2. pri akejkoľvek úprave tovaru odlišujúcich sa od základného modelu - teda zákazkovej výrobe na mieru a zákazke, pri ktorej je provedená akákoľvek zmena do 14 pracovných dní od zaplatenia zákazky

 3. tovar, u ktorého je červený príznak bude dodacia lehota 5-21 pracovných dní – tovar bude vyrobený na objednávku podľa výrobných možností dodávateľa.

Zakázky s úpravou mier a motívu výšivky

 1. 5 dní - 5 týždňov pre zákazkovú výrobu. Pri zákazkovej výrobe na mieru začína bežať dodacia lehota po písomnom odsúhlasení zmien výrobku a zároveň pripísaní platby zálohovej faktúry na účet spoločnosti AB BANY s.r.o. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu podklady na schválenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa spísania zmluvy a doručenia kompletných podkladov pre výrobu.
 2. V prípade, ak by objednaný tovar nebol predávajúcemu k dispozícii v uvedenej dobe, vyhradzuje si predávajúci právo kontaktovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup.
 3. Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.
 4. Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku vo vopred dohodnutej výške.
 5. Tovar, ktorý nie je na sklade bude dostupný na základe objednávky (môže znamenať dostupnosť až o niekoľko týždňov). O predpokladanom termíne odoslania tovaru Na objednávku bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom po preverení dostupnosti materiálov u dodávateľov. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu odoslania tovaru kupujúcemu.
 6. V prípade, ak by objednaný tovar nebol k dispozícii v danej dobe a po splnení podmienok stanovených v písm. e) tohto článku má kupujúci právo od objednávky odstúpiť a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť umiestnenie loga alebo textu, ktorý spadá do niektorej z týchto kategórií:
 • Názvy produktov, služieb, firiem, organizácií alebo podujatí, ktoré nepatria kupujúcemu;
 • Mená alebo prezývky slávnych osobností (žijúcich či mŕtvych);
 • Ak ich využitie na produktoch naruší alebo by mohlo narušiť obchodné značky tretích strán alebo inak porušiť práva na duševné vlastníctvo;
 • Ak sú výhražné, podnecujú násilie , hanlivé, obscénne, diskriminačné, neúctivé, so sexuálnym obsahom alebo akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore so zákonom;
 • Ak sú z akýchkoľvek iných dôvodov neakceptovateľné.

 

 1. Kupujúci objednaním aplikácie loga na tovar:
 • potvrdzuje a zaručuje, že všetky názvy, slová alebo vety, ktoré používa, nahráva, vypĺňa, kopíruje alebo inak zverejňuje v súvislosti s použitím na tovare, nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií;
 • zaväzuje sa odškodniť predávajúceho za všetky náklady, výdavky, poplatky, škody a záväzky, ktoré predávajúcemu vzniknú alebo ktoré utrpí v dôsledku použitia slov, názvov alebo viet, ktoré kupujúci použil, nahral, vyplnil, kopíroval alebo akýmkoľvek iným spôsobom zverejnil (vrátane použitia na objednanom produkte);
 • udeľuje predávajúcemu nevýhradnú, neodvolateľnú licenciu v rámci celého sveta používať, reprodukovať, zverejňovať a upravovať názvy, slová alebo vety, ktoré ste poskytli na účely plnenia objednávky.

 

Dodanie tovaru

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby na miesto určené v objednávke kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú písomne splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

V prípade, ak predávajúci odovzdá tovar kupujúcemu na osobný odber na odberné miesto = do predajne v Moravskom Svätom Jáne, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú písomne splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu potvrdenie objednávky, doklad o zaplatení tovaru v prípade platby prevodom a písomné splnomocnenie.

Ak nie je možné tovar pri prvom pokuse o doručenie dodať kupujúcemu, zanechá o tom kuriérska služba kupujúcemu písomné oznámenie. Kuriérska služba sa pokúsi o opätovné doručenie tovaru v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má kupujúci možnosť dohodnúť sa do 7 kalendárnych dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky s kuriérskou službou o konečnom odovzdaní tovaru. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar vrátený späť predávajúcemu.

Pokiaľ je dôvodom nedoručenia tovaru kuriérskou službou skutočnosť, že kupujúci pri prvom pokuse o doručenie nemal k dispozícii hotovosť na úhradu platby v prípade platby na dobierku, bude tovar uložený v kuriérskej službe maximálne po dobu 3 kalendárnych dní. Na základe písomného oznámenia kuriérskej služby o nemožnosti doručenia tovaru, má kupujúci počas tejto doby možnosť dohodnúť sa telefonicky alebo e-mailom s kuriérskou službou termíne odovzdania tovaru a vyplatení dobierkovej čiastky. Ak aj po uplynutí 3-dňovej lehoty nebude tovar z dôvodu neuhradenej čiastky doručený, bude tovar vrátený predávajúcemu.

V prípade, že bude tovar kuriérskou službou vrátený predávajúcemu z dôvodu neuhradenia dobierkovej čiastky, nemožnosti zastihnutia kupujúceho zástupcom kuriérskej služby na mieste určenom v objednávke alebo z dôvodu odmietnutia resp. neprevzatia tovaru kupujúcim, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to aj skladné vo výške 10 € za každý deň uskladnenia tovaru a to do doby vrátenia tovaru predávajúcemu a kupujúci má povinnosť zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške stanovenej podľa nasledujúceho cenníka:

 

 • vo výške 60℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena presiahla 10 000,- EUR
 • vo výške 40℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 10 000,- EUR
 • vo výške 20℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 5 000,- EUR
 • vo výške 10℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 1 000,- EUR
 • vo výške 5℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 250,-EUR,

 

Zmluvná pokuta sa nezapočítava do výšky škody. V prípade, ak kupujúci za tovar zaplatil prostredníctvom platby na účet predávajúceho, ale v dôsledku nemožnosti zastihnutia kupujúceho zástupcom kuriérskej služby alebo z dôvodu odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim postupom podľa predchádzajúceho odseku, predávajúci je oprávnený si pohľadávku na skladné vo výške 10,- EUR za každý deň započítať s kúpnou cenou, zaplatenou kupujúcim.

Kupujúci je povinný pri neprevzatí tovaru od dopravcu zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100℅ z kúpnej ceny ak predmetom kúpy je tovar, na ktorý predajca podľa objednávky kupujúceho umiestnil logo, ktorého umiestnenie si kupujúci objednal, alebo bol tovar objednaný alebo vyrobený priamo na zakázku podľa špecifických požiadaviek zákazníka.

 

Po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy kuriérska služba ukončila doručovanie tovaru kupujúcemu na základe podmienok uvedených vyššie alebo po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy predávajúci informoval kupujúceho o tom, že jeho tovar je k dispozícii na vyzdvihnutie v predajni v rámci osobného odberu, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

Zodpovednosť za vady

 

Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych.

 

V prípade, ak tovar nebude dodaný podľa predchádzajúceho odseku je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako tovar prevzal. Kupujúci je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať - fotografie.

 

Tovar má právne vady, ak predaný tovar je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.

 

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

 

Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

 

Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať zástupcovi kuriérskej služby a za jeho prítomnosti obal, ako aj tovar skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca kuriérskej služby je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej služby.

 

Záručná doba tovaru začína plynúť jeho prevzatím zo strany kupujúceho. Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.supermonterky.sk poskytuje predávajúci zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Pokiaľ je pri niektorých produktoch záručná doba dlhšia, je táto skutočnosť zreteľne uvedená.

 

Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou a/alebo inštaláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil inštaláciu a/alebo manipuláciu

 

Kupujúci je oboznámený s tým, že fotografie tovarov na stránke www.supermonterky.sk sú len orientačné a môže dochádzať k farebným odchýlkam a iným variáciám tovaru z dôvodu použitia odlišných materiálov, odlišnej technológie výroby, odlišnej technológie snímania obrazu alebo z iných príčin a tieto farebné odchýlky a iné variácie tovaru sa nepovažujú za vadu tovaru.

 

Informácie o konfekčnej veľkosti tovaru sú zadávané výrobcom jednotlivých tovarov. Predávajúci týmto kupujúceho výslovne upozorňuje, že konfekčné veľkosti udávané jednotlivými výrobcami tovarov nie sú štandardizované a môžu vykazovať mierne odchýlky. Predávajúci na webovej stránke www.supermonterky.sk pre lepšiu orientáciu kupujúceho pri výbere vhodnej konfekčnej veľkosti uverejňuje aj „Tabuľku veľkostí“. Predávajúci za odchýlky a variácie nenesie zodpovednosť a tieto sa nepovažujú za vadu tovaru.

 

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

Reklamáciu (zodpovednosť za vady) uplatňuje bezodkladne po prejavení sa vady kupujúci písomne u predávajúceho. Kupujúci je povinný kúpu tovaru preukázať všetkými dokladmi, ktoré obdržal od kupujúceho vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi a ak ide o výrobok, ku ktorému bol dodaný záručný list alebo u produktu s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak predávajúcemu nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci o nich dozvedel alebo po tom čo kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.

 

Ak kupujúci je spotrebiteľ a uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Ak kupujúci je spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

Ak kupujúci je spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spotrebiteľ. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu, pri ktorej za vadu zodpovedá predávajúci nemožno zamietnuť.

 

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Nároky zo zodpovednosti za vady ak kupujúcim je podnikateľ:

 

 • Ak je dodaním tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

 • Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku patrí výlučne predávajúcemu ak kupujúcim je podnikateľ.

 

Nároky zo zodpovednosti za vady ak kupujúcim je spotrebiteľ:

 

 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má nárok v prípade ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Pri neopodstatnenej reklamácii zo strany kupujúceho, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho, ktorý je podnikateľom poplatok vo výške nákladov ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na dopravu, prácu technika, a pod.

 

 

Záručné podmienky


Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad a záruční list, pokiaľ to vyžaduje výrobca konkrétneho tovaru – napríklad u elektronáradia. Skutočnosť, že sa jedná o tovar, vyžadujúci predloženie záručného listu, bude spomenutá v predajnom doklade.

 

Záverečné ustanovenia


Prípadné spory medzi spoločnosťou AB BANY s.r.o. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na AB BANY s.r.o. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

a.) V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ARS“) má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom e-mailovej adresy berta@supermonterky.sk), a to prípade ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona o ARS.

b.) Subjektmi ARS sa rozumejú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona o ARS.

c.) Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v listinnej podobe, elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok, a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov a zároveň aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Zákonné náležitosti návrhu sú uvedené v ustanovení § 12 zákona o ARS.

d.) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou uzatvorenou na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

e.) Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

 

Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.

 

Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP a/alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR.

 

Kupujúci nie je oprávnený si jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči pohľadávkam predávajúceho.

 

Kupujúci nie je oprávnený previesť akékoľvek pohľadávky proti predávajúcemu na tretiu/tretie osoby bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho.

 

Všetky práva vyplývajúce z práv duševného vlastníctva vzťahujúce sa k predávaným produktom a poskytovaným službám, vrátane príručiek, manuálov a ďalších dokumentov dodávaných spolu s predmetom kúpy alebo s poskytovanou službou, neprechádzajú na kupujúceho a predávajúci ani neudeľuje licenciu na ich použitie.

 

Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme. Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právny poriadok SR a je daná právomoc súdov SR. Účastníci vylučujú použitie Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky v pdf formáte si môžete stiahnut tu:

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 5. 10. 2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

SLEDUJTE NÁS NA NAŠOM INSTAGRAME

Cookies

Aby sme Vám mohli zaistiť najlepší možný zážitok z prezerania tohto webu, radi by sme Vás požiadali o súhlas s využitím jednotlivých dát pre nás aj našich partnerov.
K Vašim dátam sa budeme správať zodpovedne. Kliknutím na tlačidlo OK môžete súhlas udeliť .

Nesúhlasím

Nastavenie

Nižšie môžete zvoliť, aké typy cookies môžeme spracovávať.

Technické cookies

Technické cookies sú nepostrádateľné pre správne fungovanie tohto webu a nemožno ich teda vypnúť.
Zobraziť viac informáciíBez tohto typu cookies by web nebolo možné správne využívať. Jedná sa najmä o pomocné hodnoty znázorňujúce Vaše voľby, nastavenia a zobrazenia jednotlivých prvkov.
Skryť viac informácií

Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú sa neustále zlepšovať.
Zobraziť viac informáciíTento typ cookies slúži napr. na analýzu návštev, výkonu webu alebo reklamných kampaní. Získané dáta nie sme schopní spojiť s konkrétnym užívateľom a sú teda spracovávané hromadne na úrovni všeobecnej štatistiky.
Skryť viac informácií

Marketingové cookies

Marketingové cookies používame my a naši partneri, aby sme Vám mohli ponúknuť relevantný obsah.
Zobraziť viac informáciíPomocou marketingových cookies Vám môžeme zaistiť relevantnú ponuku. V prípade, že tento typ cookies nepovolíte, nezaistíte tak, že sa Vám už reklamné oznámenia nebudú ponúkať, ale nebudú pre Vás najskôr zaujímavé.
Skryť viac informácií